الخميس، 22 نوفمبر 2012

ano ang Islam

 ano ang Islam
May makikita be tayong paliwanag sa kahanga-hangang sandaigdiagan? mayroon bang kapani-baniwalang kahulugan ang lihim ng buhay ? . . . batid natin na walang pamilya  na mahusay ang pamumuhay kung walang responsableng pinuno walang lunsod na mananatiling maunlad kung walang matatag na pamamahala walang bangsang mamamalagi kung walang pamunuan  . . patid din natin na walang bagay na nabubuhay ng sarili nito lamang . alam din natin na ang sandaigdian ay nananatili at gumagalaw as pinakamaayos na paraan, at it'y patuloy na namamalagi nang napakahabang panahon . 
masasabi ba natin na ang lahat ng ito ay hindi sinasadya? maidadahilan ba natin na ang pananatili ng tao at ng buong sandaigdigan ay nagkataon lamang ? 
  ang tao ay maliit na bahagi lamang sa kabuuan ng napakalaking sandaigdigan . 
Kung ang tao ay nagpapalano at kanyang pinahahalagahan ang kabutihan ng pagpaplano, samakatuwid , ang sirili niyang buhay at pamamalagi ay batay din sa nakaplanong patakaran .
  ito ay nangangahulugan an may isang kalooban na nagpaplano sa ating panantili , at may isang pambihirang kapangyariham na lumikha ng mga bagay at painamamalagi silang kumikilos nang mahusay   .
Dito as daigding, tiyak na may isang kahanga-hangang lakas na kumikilos upang mapanatiling maayos ang lahat ng bagay .
sa kagandahan ng kalikasan, tiyak na may isang dakilang lumikha na iumalalang sa pinakamagandang sining at tumutustos sa lahat ng bagay na may natatanging layunin sa buhay .
ang mga taong taos-pusong naka-uunawa ay kumikilala sa lumikhang ito at tinatawag siyang allah (Dios) .
hindi siya tao sapagka't ang tao ay hindi kayang makalikha ng ibang tao .  hindi siya idolo ni hindi siya istatwa sapagka't isa man sa mga ito ay hindi malilikha ang sarili o ang ano pa man . siya ay iba sa lahat ng mga ito . siya ang lumikha at tagapanustos sa lahat ng ito . ang lumika ng anumang bagay ay tiyak na kakaiba at nakahihigit sa mga bagay na kanyang nilikha . 
Maraming paraan upang makilala natin ang allah (Dios), at maraming begay na masasabi tungkul sa kanya . ang mga kahanga-hanga at kagila-gilalas na bagay sa mundo ay tulad ng bukas na aklat na kung saan mababasa ang tungkol sa allah .
bukod dito, ang allah ang tumutulong sa atin na makilala siya sa pamamagitan ng maraming propeta at mga pahayang na kanyang ipinadala sa tao . ang mga propeta at pahayang na ito ay nagtuturo ng lahat na dapat nating malaman tungkol sa kanya .
Ang lubusang pagtanggap sa mga aral at patnubay ng allah na ipinahayag kay propeta muhammad ay siyang kabuuan ng relihiyong islam . sa islam, ipinag-uutos ang paniniwala sa kaisahan at kapangyarihan ng allah na nagbibgay sa tao ng kaalaman sa kahulugan ng sandaigdigan at sa kanyang bahagi dito .
Ang paniniwalang ito ay nagbibigay sa kanya ng laya sa lahat ng pangamba at pamahiin sa pamamagitan ng laging paggunita sa makapang yarihang allah at ang tungkulin ng tao sa kanya .
ang pananam-palatayang ito ay dapat na ipakita at isagawa.
 Ang paniniwala ay hindi sapat .
Ang paniniwala sa isang dios (allah) ay nangangailangan ng pagtanaw sa sangkatauhan bilang isang pamilya sa ilalim ng kapangyarihan ng allah, ang lumikha at tagapanustos ng lahat .
Labis na tinatanggihan ng islam ang kuro-kuro na  may natatanging tao .
Ang paniniwala sa allah at paggawa ng mabuti ang tanging landas patugo sa langit . kaya ang tuwirang pakikipag-ugnayan sa allah ay naisasagawa na hindi na kailangan pa ang tagapamagitan .
Ang islam ay hindi bagong relihiyon. ito rin ang mensahe at batnubay na ipinahayag ng allah sa lahat ng mga propeta .
Ang ilan sa kanila ay sina Adam,  Noah,  Abraham,  Ismael,  Isaac,  David,  Moses,  at Hesus (as) .
Nguni't ang mensahe na ipinahayag kay propeta muhmmad ay islam sa malawak, ganap at pangwakes na anyo ang Qur'an ang huling pahayag ng allah at ito ang saligang pinagkukunan ng aral at batas islamiko .
Ang Qur'an ay nagbibigay ng batayan sa lahat ng bagay :
pananampalataya,   kagan-dahang-asal,  kasaysayan ng sangkatauhan,  pagsamba, kaalaman, karunungan, ugnayan ng tao at diyos, at ugnayang pangkapwa-tao . sa malawakang pagtuturo nito ay naitatayo ang   matatag   na  paraan  sa  panlipunang katarungan,  karunungang pangkabuhayan,  pama-halaan, batasan,  hurisprudensiya, at batas sa pakikipag-ugnayang pandaigdigan . ang  " Hadith" ay mga aral, salita at gawa ni propeta muhammad (saws) na maigat na inipon at iniulat ng kanyang mga matapat na kasamahan. ang " hadith" ay nagpapaliwanag at nagibibigay ng detalye sa mga talata
  banal na Qur'an .

Mga pangunahing paniniwala sa Ismla

Ang tunay at matapat na muslim ay naniniwala  sa  mga sumusunod  na  pangunahing  saligan  ng pananampalataya .

1- siya ay naniniwala sa iisang diyos (aAllah), ang kataas-taasan  at walang hanggan, Ang Makapangyarihan, mahabagin, at madamayin,  ang lumilikha at tagapanustos .

2- siya ay naniniwala sa lahat ng propeta ng Allah nang walang pagtatangi-tangi . bawa't  lahi  ay nagkaroon  ng tagapagbabala  o propeta mula sa diyos sila ay pinili ng Allah upang turuan ang sangkatauhan at upang ipahayag ang banal na mensahe .
Ang banal  na Qur'an nagsasaad  ng  mga  pangalan  ng dalawampu't limang propeta . si propeta Muhammad (saws) ang panghuling propeta .

3- Ang muslim ay naniniwala sa mga kasulatan at pahayag ng Allah . Ito ang mga patnubay na tinangap ng mga propeta upang ipakita sa sangkatauhan ang tamang landes tungo sa Allah . Ang banal na Qur'an ay may ntatanging pagbanggit sa mga kasulatan nina  Abraham, Moses, David, huses (as) .
Bago ipinahayag kay propeta Muhammad (saws) ang banal na Qur'an, marami sa mga naunang kasulatan at pahayag ang nangawala na o binago ng tao. Ang tanging tunay at boung mensahe ng Allah na nananatilli ngayon ay ang banal na Qur'an .

4- Ang muslim ay naniniwala sa mga anghel ng allah . sila ay mga ispirituwal at mga kahanga-hangang nilikha na likas na hindi nangangailangan ng pagkain, inumin o tulog . lniuukol nila ang kanilang panahon sa pagsampa sa Allah.  sila ay mga mararangal  na tagapag ligkod na may kanya-kanyang tungkulin .  sila  ay nangungusap  lamang  pagkatapos magsalita ng Allah,  at  kumikilos lamang bilang tanging pagsunod  sa  kanyang iniuutos .

5- Ang muslim ay naniniwala sa araw ng paghuhukom . Darating  ang araw na ang mundong ito ay magwawakas. Ang mga patay ay ibabangon upang humarap sa makatarungang paglilitis . Ang mga taong may magagandang talaan ay mabibigyan ng masaganang gantimpala  at sila'y sasalubugin sa kalangitan ng Allah.
At ang mga taong may masasamang talaan ay mapaparusahan at itatapon sa impiyerno .

6- Ang muslim ay naniniwala sa tadhana mabuti man o masama ito .
Ang Allah ay nagbibigay sukat at pasiya sa tadhana ng lahat na nilikha ayon sa kanyang kaalaman at  sa  kanyang  walang hanggang karunungan .
Ang Muslim ay naniniwala sa kapangyarihan ng Allah na magplano at isagawa ang kanyang plano.  walang magaganap sa kanyang kaharian na salungat sa kanyang nais.
Ang kanyang kaalaman at kapangyarihan ay nananatiling umiiral sa lahat ng kanyang nilikha sa lahat ng sandali .
Siya ay maalam at maawain, at ano man ang kanyang naisin ay may makahulugang  layunin .  kung  ito  ay mailagay  sa  ating  mga   isip  at  puso,  tatanggapin   natin  nang   buong  pananampalataya ang lahat ng kanyang loobin kahit ito ay hindi natin maunawaan nang ganap .  


Ang Limang Haligi Ng Islam

Sa Isalm, ang pananampalataya na walang pagganap at kulang sa pagsagawa ay walang buhay . Ang pananampalataya ay likas na sensitibo at maaaring maging napakamabisa .
Nguni't  sa sandaling mawalan ng kaukulang pagganap  o  hindi  nagagampanan,  ito ay madaling mawalan ng sigla at kakayahang mangganyak .
Ang mga sumusunod  ay  limang  haligi ng Islam .

1- Shahadatain : ( Ang pagsaksi   sa kaisahan  ng Allah
pagkapropeta  ni Muhammad ) .

Ang pagsumpa na walang dapat sambahin maliban sa Allah, at si propeta Muhammad (saws) ay kanyang propeta sa lahat ng sangkatauhan hanggang  sa Araw ng paghuhukom.  Ang pagkapropeta  ni  Muhammad  ay  nagbibigay  tungkulin  sa lahat ng Muslim  na sundin ang kanyang ulirang pamumuhay bilang huwaran .  

2- Salah : ( Ang pagdarasal )
Ang pagdarasal ay isinasagaw limang ulit sa isang araw bilang tungkulin sa Allah pinatitibay nito ang pananampalataya sa Allah at nagbibigay ito ng inspirasyon upang magkaroon  ng  mataas  na  moralidad  pinadadlisay nito ang puso at iniiwas ang tao sa tukso  ng  kasamaan .
Ang mga salah at mga takdang oras ng mga ito  :

  • salatul Fajr ( pagdarasal sa madaling araw)
  • salatu Duhur ( pagdarasal sa tanghali )
  • salatul Asr ( pagdarasal sa hapon ) 
  • salatul Mgrib ( pagdarasal sa takipsilim ) 
  • salatul Isha ( pagdarasal sa gabi )   

3- Zakah : ( Ang Nagpapadalisay na Limos ) .

Ang literal  na kahulugan ng Zakah  ay  kadalisayan.  Ang teknikong kahulugan  nito  ay ang paglalaan  ng  taunang halaga  sa ano  mang  uri  ng  kayamanan  o  salapi  ng  Muslim  na  may  kakayahan upang  ipamigay  sa  mga  nararapat  makinabang  .
Nguni't   ang   pangrelihiyon  at  ispirituwal  na  kahulugan  ng  Zakah  ay  higit  na  malalim  at  masigla.  ito  ay  makatao  at  may  panlipunang  kahalagahan  .   
4- Sawm : ( Ang  pag-aayuno ) .
Sa buwan  ng  ramadan,  simula   sa  bukang liwayway  hanggang  sa  takipsilim,  ang  mga muslim  ay umiiwas  sa  pagkain,  inumin  at  pakikipagtalik  sa  asawa .
Gayon  din  sila  ay pangkaraniwan  nang  umiiwas  sa  mga  masasamang  layunin  at  pagnanasa  sa  lahat  ng  buwan  ng  taon  lalung-lalu  na  sa  buwan  ng  ramadan . 
Ito  ay  nagtuturo  ng pagmamahal,  pagkamatapat  at  pagsamba . Nagdudulut  ito ng matatag  ng  pagmamahal  sa kapwa,  pagkamatiisin,  pagkamatulugin  at  katatagan  ng  loop .     
5- Hajj : ( Ang paglalakbay sa  Makkah ) .
Ito  ay  dapat maisagawa  minsan  sa  tanang  buhay  ng  sinumang  muslim  na  kayang  tustusan  ang  paglalakbay  at  nasa  mabuting  kalusugan .  ito  ang  pinakamalaking  taunang  pagtitipon  na  kung  saan  ang  mga  muslim  ay  nagkikita-kita  upang  magkakilala  at  pag-aralan  at  itaguyod  ang  kapakanan  ng lahat. 
Ito  ay  isang  pagpapatunay  sa   pangkalahatan  ng  Islam  at  sa  pagkakapatiran  at  pagkakapantay-pantay  ng  mga  Muslim  .


*****************************************************

********************************